01.11.2019

Съобщение

С оглед разясняване правата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори на територията на Община Тервел на 03.11.2019г., публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване, както следва:

 

Кмет на община ТЕРВЕЛ

 

Кмет на кметство БАЛИК

Кмет на кметство БЕЗМЕР

Кмет на кметство КАБЛЕШКОВО

Кмет на кметство ОРЛЯК

Кмет на кметство ПОЛКОВНИК САВОВО

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Тервел организира обучение на членовете на секционни избирателни комисии от Община Тервел за изборите за общински съветници и за кметове в Заседателната зала на Общината, І етаж от 17:30 часа на 22.10.2019 г. (вторник).

 

07.10.2019

Съобщение

Във връзка с писмо МИ-15-697/05.10.19г.на ЦИКи с оглед разясняване правата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори на територията на Община Тервел, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване, както следва:

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на община

Бюлетина за кмет на кметство с. Балик

Бюлетина за кмет на кметство с. Безмер

Бюлетина за кмет на кметство с. Божан

Бюлетина за кмет на кметство с. Бонево

Бюлетина за кмет на кметство с. Главанци

Бюлетина за кмет на кметство с. Градница

Бюлетина за кмет на кметство с. Жегларци

Бюлетина за кмет на кметство с. Зърнево

Бюлетина за кмет на кметство с. Каблешково

Бюлетина за кмет на кметство с. Коларци

Бюлетина за кмет на кметство с. Нова Камена

Бюлетина за кмет на кметство с. Орляк

Бюлетина за кмет на кметство с. Полковник Савово

Бюлетина за кмет на кметство с. Попгруево

Бюлетина за кмет на кметство с. Честименско

03.10.2019

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК.

 

            Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Тервел чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

 

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т.4 от Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

 

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Тервел.

 

Упълномощени представители – Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК.

 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Тервел от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Тервел.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

Технически носител в excel формат за предаване на представители

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

02.10.2019

Съобщение

ОИК- Тервел уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община на 27.10.2019г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител (e-mail:[email protected]). Използвайте приложения образец: Образец Предложение замени на СИК – Местни избори 2019

13.09.2019

Заседание на ОИК

Насрочено заседание за 16 септември 2019 от 13,30 часа.

11.09.2019

ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ (ВАЖНО)

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от ТУК
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от ТУК
11.09.2019

Важно!!! Във връзка с регистрацията на кандидатските листи в ОИК

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител по образец (ексел формат). Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници. С оглед на гореизложеното, стриктно да се спазват разпоредбите на ЦИК.

 

10.09.2019

Регистрация на инициативни комитети

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Тервел заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Тервел извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 12 септември 2019г. до 16 септември 2019г. 17:00 ч. включително.

10.09.2019

Регистрация на партии и коалиции

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Тервел –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. 

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Тервел, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Тервел извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 12 септември 2019г. до 16 септември 2019г. 17:00 ч. включително.

10.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК

 

В ОИК Тервел се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 12 септември 2019г. до 16 септември 2019г.  17:00 ч.включително.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 153-МИ / 21.02.2022

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, като кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

 • № 152-МИ / 10.03.2020

  относно: Подаден сигнал от г-н Пламен Иванов Манушев, в качеството си на упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 163/ 09.03.2020 г.

 • № 151-МИ / 27.02.2020

  относно: Произнасяне по Сигнал с Вх. 157/14.02.2020 г., подаден от Бейхан Вейсел Ахмед, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милен Петров Николов, в качеството му на новоизбран Кмет на Кметство Безмер.

всички решения