Общинска избирателна комисия Тервел


РЕШЕНИЕ
№ 151-МИ
Тервел, 27.02.2020

ОТНОСНО: Произнасяне по Сигнал с Вх. 157/14.02.2020 г., подаден от Бейхан Вейсел Ахмед, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милен Петров Николов, в качеството му на новоизбран Кмет на Кметство Безмер.

В ОИК Тервел е постъпил сигнал от Бейхан Вейсел Ахмед, с Вх. № 157/ 14.02.2020 г., с който се сезира ОИК- Тервел, с твърдение за нарушение на чл.41, ал.3 от ЗМСМА. Твърди се, че обявения за избран за Кмет на Кметство Безмер, а именно Милен Петров Николов не е предприел в изискуемия от закона едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност, като председател и член на УС на Кооперация „Добруджанско агне“ с. Безмер. Твърди се още, че лицето е председател и член на УС на Кооперация „Добруджанско агне“ с. Безмер и в предходния си мандат като кмет на същото кметство. В заключение е отправено искане, ОИК-Тервел да се произнесе съгласно правомощията си, като предсрочно прекрати пълномощията на Милен Петров Николов, обявен за избран за Кмет на Кметство Безмер.

На свое заседание, проведено на 14.02.2020 г., ОИК Тервел се запозна с изложения сигнал. С решение бяха одобрени писма съответно до Агенция по вписванията- Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, както и до Общински съвет - Тервел. В тази връзка, бе изискана информация, лицето Милен Петров Николов, с ЕГН **********, регистрирано ли е като търговец  по смисъла на ТЗ, от коя дата и под каква форма – ЕТ, ООД,ЕООД, АД, кооперации или друга такава, какъв е статутът на лицето в търговското предприятие – собственик, съдружник, управител, прокурист, едноличен собственик на капитала или нещо друго, за периода 04.11.2019г – 04.12.2019 г. включително  лицето, предприело ли е  необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и въпросното търговско предприятие с действащ статут ли е или не към дата 05.12.2019 г., изискано е и официално удостоверение за актуалното състояние на Кооперация „Добруджанско агне“, ЕИК: 200259745. Освен това е изискана и официална справка от Общински съвет – Тервел, лицето Милен Петров Николов в качеството си на новоизбран Кмет на Кметство Безмер уведомил ли е писмено в периода 04.11.2019г – 04.12.2019г. включително, Председателя на Общински съвет - Тервел за предприетите по горе действия съгласно член 41 ал.3 от ЗМСМА, като е разпоредено да се направи справка в деловодството на ОИК - Тервел лицето Милен Петров Николов в качеството си на новоизбран Кмет на Кметство Безмер уведомило ли е писмено ОИК – Тервел, в периода 04.11.2019г – 04.12.2019г. включително за предприетите по горе действия съгласно член 41 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

 

Във връзка с гореизложеното, с вх. № 159/24.02.2020 г., във входящия регистър на ОИК Тервел е заведено писмо от Председателя на Общински съвет - Тервел, видно от което се твърди, че в срока по чл.41, ал. 3 ЗМСМА, Милен Петров Николов е подал Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ на 10.12.2019 г. В декларацията по т. 1 за несъвместимост Милен Петров Николов е декларирал като несъответствие заеманата длъжност като председател на УС на Кооперация „Добруджанско агне“ с. Безмер и е представил необходими документи, с които е предприета процедура по прекратяване на членството в кооперацията. Въз основа на гореизложеното, постоянната комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при Общински съвет – Тервел е разгледала декларацията, за което е предоставен доклад от извършена проверка.

В допълнение, с Вх. № 160/ 24.02.2020 г., във входящия регистър на ОИК Тервел е заведено писмо от Агенция по вписванията- Търговски регистър и регистър на ЗЮЛНЦ, от което е видно, че към дата 18.02.2020 г. за лицето Милен Петров Николов има данни за участие в СНЦ „Национална овцевъдна и козевъдна асоциация – където е член на Управителен съвет, Футболен клуб „Дружба – Безмер“ – председател и член на УС и Кооперация „Добруджанско агне“ с. Безмер – председател и член на управителен съвет.

Служебно в рамките на своите правомощия ОИК Тервел е извършила в деловодната си система и входящият регистър проверка дали в периода от 04.11.2019 г. – 04.12.2019 г. включително, е уведомил ОИК за предприети действия по член 41 ал.3 от ЗМСМА. За резултата от проверката е издадено и удостоверение, с изх.№ 30/26.02.2020 г. на ОИК Тервел. От същото се установява, че Милен Петров Николов като новоизбран Кмет на Кметство Безмер не е уведомил ОИК Тервел, в законовия едномесечен срок, считано от 04.11.2019 г. – 04.12.2019 г., за предприети действия по прекратяване на членството си в горепосочената кооперация.

След като се получиха и регистрираха горепосочените документи,   ОИК в изпълнение на задълженията си по чл. 42 ал. 3 подготви Уведомление, с изх. №29/ 24.02.2020 г. на ОИК Тервел до г-н Милен Петров Николов, с което последният е уведомен за получения сигнал срещу него. Същото е връчено на 24.02.2020 г. лично от Председателя на ОИК Тервел, Невяна Пенчева, с което му бе дадена възможност в 3- дневен срок от получаването, да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и започналато административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му. 

Във връзка с гореизложеното, с вх. номер № 161/ 26.02.2020 г., във входящия регистър на ОИК Тервел е постъпило писмено възражение от Милен Петров Николов, с приложени доказателства към него.

ОИК Тервел, след като се запозна със всички относими и събрани доказателства по така образуваното производство, установи следната фактическа и правна обстановка :

На 04.11.2019 г., с Решение на ОИК Тервел № 141-МИ/ 04.11.2019г. Милен Петров Николов е обявен за избран за Кмет на Кметство Безмер. Съгласно чл. 41, ал. 1 ЗМСМА, „Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските

 наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.“ Съгласно чл. 41, ал.3 от ЗМСМА всички новоизбрани Кметове на кметства са длъжни в едномесечен срок от избирането им, тоест в конкретният случай от 04.11.2019 г. – 04.12.2019 г., включително да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и да уведоми писмено за това председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.

Видно от събраните доказателства се установи следното:

От получената и визирана по горе Справка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ- за Милен Петров Николов има данни за участие в СНЦ „Национална овцевъдна и козевъдна асоциация – където е член на Управителен съвет, Футболен клуб „Дружба – Безмер“ – председател и член на УС и Кооперация „Добруджанско агне“ с. Безмер – председател и член на управителен съвет.

За времето от 04.11.2019 г. до 04.12.2019 г., Милен Петров Николов не е предприемал каквито и да е действия по прекратяване на членството си в Кооперация „Добруджанско агне“ с. Безмер, по смисъла на чл. 41, ал.3  от ЗМСМА. От извършената служебна справка по партидата на Кооперация „Добруджанско агне“ с. Безмер се установи, че едва на 20.02.2020 г., адв. Милен Петров Кадикянов, пълномощник на Милен Петров Николов е подал към Търговския регистър Заявление А7 за вписване на нов председател на кооперацията – Илия Атанасов Илиев и заличаване на Милен Петров Николов като член и председател.

Освен горепосоченото, Милен Петров Николов не е уведомил в изискуемия едномесечен срок, считано от 04.11.2019 г. до 04.12.2019 г. включително, както ОИК Тервел, така и Председателя на ОбС-Тервел за предприети действия по чл. 41 ал.3 от ЗМСМА по отношение на търговското си предприятие. Това се удостоверява и от издаденото официално от ОИК-Тервел удостоверение и отговора от Председателя на ОбС- Тервел.   

Въз основа на гореизложеното, ОИК – Тервел счита, че въпреки наличието на членство в кооперация и непредприемането на действия по прекратяването му в срока по чл.41, ал.3 от ЗМСМА не е достатъчно основание за да е изпълнен състава на нарушението, тъй като впоследствие са предприети необходимите действия по отписване от кооперацията.

В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 30 от Изборния кодекс, чл. 463 от Изборния кодекс, вр. с чл. 42, ал. 1, т. 5 и с чл.42,ал.3, изречение трето от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законно установения кворум и съобразявайки се с гореизложените МОТИВИ, Общинска избирателна комисия – Тервел реши,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

1.ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ предсрочно пълномощията на МИЛЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ, ЕГН ********** обявен за избран за Кмет на Кметство Безмер, Община Тервел, с Решение №141- МИ/04.11.2019 г. издадено от ОИК Тервел.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Добрич по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК – Тервел.

Председател: Невяна Димитрова Пенчева

Секретар: Капка Христова Георгиева

* Публикувано на 27.02.2020 в 15:27 часа

Календар

Решения

  • № 153-МИ / 21.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, като кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

  • № 152-МИ / 10.03.2020

    относно: Подаден сигнал от г-н Пламен Иванов Манушев, в качеството си на упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 163/ 09.03.2020 г.

  • № 151-МИ / 27.02.2020

    относно: Произнасяне по Сигнал с Вх. 157/14.02.2020 г., подаден от Бейхан Вейсел Ахмед, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милен Петров Николов, в качеството му на новоизбран Кмет на Кметство Безмер.

всички решения