Общинска избирателна комисия Тервел


РЕШЕНИЕ
№ 152-МИ
Тервел, 10.03.2020

ОТНОСНО: Подаден сигнал от г-н Пламен Иванов Манушев, в качеството си на упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 163/ 09.03.2020 г.

На 09.03.2020 г. в 14.00 ч., е входиран сигнал от господин Пламен Иванов Манушев, с № 163 от 09.03.2020 г. по описа и регистъра на дневника на ОИК. Сигналът е бил получен лично от председателя на ОИК – Тервел, г-жа Невяна Пенчева, което обстоятелство е удостоверено с подписите на лицата. В сигнала на г-н Манушев са изложени твърдения , че избраният на последните местни избори 2019 г. кмет на Кметство Безмер, в срока по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, а именно периода 04.11.2019 г. – 04.12.2019 г. не е предприел необходимите действия по прекратяване на дейността си като председател на Кооперация „Добруджанско агне“ с. Безмер и не е уведомил писмено Общински съвет - Тервел и ОИК – Тервел за това. В допълнение на сигнала е изложена информация, че съгласно чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА неизпълнението на задължението по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на г-н Милен Николов като кмет на Кметство Безмер. В изложение на сигнала е допълнено, че след справка в Търговския регистър е установено, че едва след 26.02.2020 г. г-н Милен Петров Николов като председател на горевизираната кооперация е заменен от г-н Илия Атанасов Илиев. Предприетите действия след изтичане на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА са правно ирелеватни за преценката изпълнил ли е задължението си г-н Милен Петров Николов по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. В заключение на сигнала, г-н Манушев е отправил молба правомощията на на г-н Милен Николов като кмет на кметство Безмер да бъдат прекратени. 

След направеното изложение, ОИК – Тервел, счита че в настоящия случай следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК, която изрично указва, че преди откриване на производството по издаване на административен акт, административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането, като първата отрицателна предпоставка за неговата допустимост е наличието на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни. Законодателят не допуска произнасяне по съществото на подадено заявление при наличие не само на стабилен административен акт с идентично съдържание, но и дори при съществуване на подобно висящо административно производство. Това нормативно решение цели осуетяване постановяването на различни и противоречиви административни актове по идентични казуси. В тази връзка изискването по чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК има правна характеристика на абсолютна отрицателна процесуална предпоставка за допустимост на административното производство. При наличие на предходен влязъл в сила акт с идентичен предмет, административният орган е задължен да постанови отказ по разглеждане на отправеното до него искане на основание чл. 197 от АПК, а не да издава пореден сходен акт.

От събраните по делото доказателства се установява, че в случая е налице такъв акт, а именно - Решение №151-МИ от 27.02.2020 г. на ОИК Тервел, влязло в законна сила на 06.03.2020 г., с което ОИК Тервел се е произнесла по същество по предходна жалба на Бейхан Вейсел Ахмед, с което комисията е била уведомена за нарушение на изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА от Милен Петров Николов, като се е настоявало за предсрочно прекратяване на пълномощията на същия. ОИК Тервел е  приела, че същата е неоснователна, като е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на кметство Безмер, общ. Тервел.

В заключение, комисията счита че е налице пречка за издаването на искания административен акт, тъй като по същата жалба, на същите основания и за същото лице,  административният орган се е произнесъл с влязъл в сила административен акт. С това компетентността на административния орган по конкретния въпрос се изчерпва, затова той не може да издаде нов акт по същия въпрос - чл. 27, ал. 2, т. 1 АПК, нито да отмени или измени вече издадения, освен в изрично посочените в закона случаи, каквито в случая не са налице.  

В резултат на проведеното гласуване и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК, при спазване на законно установения кворум и съобразявайки се с гореизложените МОТИВИ, Общинска избирателна комисия – Тервел,

 

Р Е Ш И:

 

  1. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Сигнала на г-н Пламен Иванов Манушев за предсрочно прекратяване пълномощията на МИЛЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ, ЕГН ********** обявен за избран за Кмет на Кметство Безмер, Община Тервел, с Решение №141- МИ/04.11.2019 г. издадено от ОИК Тервел.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Добрич по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК – Тервел.

Председател: Невяна Димитрова Пенчева

Секретар: Капка Христова Георгиева

* Публикувано на 10.03.2020 в 16:30 часа

Календар

Решения

  • № 153-МИ / 21.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, като кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

  • № 152-МИ / 10.03.2020

    относно: Подаден сигнал от г-н Пламен Иванов Манушев, в качеството си на упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 163/ 09.03.2020 г.

  • № 151-МИ / 27.02.2020

    относно: Произнасяне по Сигнал с Вх. 157/14.02.2020 г., подаден от Бейхан Вейсел Ахмед, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милен Петров Николов, в качеството му на новоизбран Кмет на Кметство Безмер.

всички решения