Общинска избирателна комисия Тервел


РЕШЕНИЕ
№ 153-МИ
Тервел, 21.02.2022

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, като кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

В Общинска избирателна комисия – Тервел постъпи писмо от кмета на Община Тервел, с техен изх. номер № РД-25-305/ 21.02.2022 г., към което е приложен препис-извлечение от Акт за смърт 271/17.02.2022 г., видно от който г-жа Маринела Лазарова Димитрова е починала на дата 16.02.2022 г.

Писмото е заведено с вх. номер № 175/ 21.02.2022 г. във входящия регистър на ОИК Тервел.

След проверка ОИК Тервел установи, че с Решение № 121-МИ от 28.10.2019 г. г-жа Маринела Лазарова Димитрова е обявена за избрана за кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич. Към писмото на инж. Симеон Симеонов е приложена служебна справка от ТД на ГРАО Тервел, от която е видно, че броят на населението на с. Нова Камена по постоянен адрес към 24.01.2022 г. е 257 души.

Водена от горното и на основание  чл. 87,ал. 1, т. 34 от  Изборния кодекс, във връзка с 42, ал. 1, т. 13 и чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Общинската избирателна комисия Тервел

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, обявена за избрана за кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

Анулира издаденото й удостоверение.

На основание чл. 463  ал. 2 ал. 3 от Изборния кодекс препис от решението да се изпрати на Централна избирателна комисия, в тридневен срок, от приемането му за да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор.

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет-Тервел.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд-Добрич, на основание чл.459  от Изборния кодекс.

 

 

 

Препис от решението да се изложи на информационното табло на ОИК – Тервел.

 

 

Председател: ……………………………………………

(Невяна Димитрова Пенчева)

 

 

Секретар: ………………………………………….

    (Капка Христова Георгиева)

Председател: Невяна Димитрова Пенчева

Секретар: Капка Христова Георгиева

* Публикувано на 21.02.2022 в 15:04 часа

Календар

Решения

  • № 153-МИ / 21.02.2022

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на г-жа Маринела Лазарова Димитрова, като кмет на Кметство с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

  • № 152-МИ / 10.03.2020

    относно: Подаден сигнал от г-н Пламен Иванов Манушев, в качеството си на упълномощен представител на ПП“ГЕРБ“, рег. в ОИК – Тервел, с вх. № 163/ 09.03.2020 г.

  • № 151-МИ / 27.02.2020

    относно: Произнасяне по Сигнал с Вх. 157/14.02.2020 г., подаден от Бейхан Вейсел Ахмед, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на Милен Петров Николов, в качеството му на новоизбран Кмет на Кметство Безмер.

всички решения